โครงการ “ร่วมใจเชื่อมสุขเพื่อประชาชน Happy Blue Line Again 2019” โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด แต่งเพลงในหัวข้อ “MRT Happy Blue Line เติมความสุขในทุกๆ วัน”

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการแต่งเนื้อร้อง หรือ ทำนองเพลงเพื่อผลิตผลงานเพลงที่มีคุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์
3. สนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปใช้ความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการให้เยาวชน และได้แสดงออกอย่างเหมาะสม

กติกาการประกวด

         1. คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
         2. ผลงานเพลงมีความยาวไม่เกิน ๕ นาที
         3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งได้ท่านละไม่เกิน ๑ เพลงไม่จำกัดแนวเพลง
         4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้อื่นได้ แต่รางวัลจะถูกแจกจ่ายเป็นรายผลงาน
         5. ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งผลงานเพลงในรูปแบบของ File Format ที่สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น CDI, MP3, WAV เป็นต้น พร้อมแนบไฟล์เนื้อเพลง (โปรแกรม Word)โดยอัพโหลดไฟล์ลงใน Google Driveและส่งผลงานได้ที่ www.happyblueline.com
         6. สามารถสื่อความหมายความสัมพันธ์ของประชาชนกับรถไฟฟ้าMRT ในผลงาน ได้หลายรูปแบบ หลากอารมณ์ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์
         7. การผลิตผลงานเพลง ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
         8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดใดมาก่อน และไม่ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงแก้ไขเนื้อร้องและทำนองเพลงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น
         9. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกผลงานถือเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เงื่อนไขการประกวด

         1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เสียง เนื้อร้อง คำร้อง ทำนอง หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน บริษัทฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
         2. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆในผลงานดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว และบริษัทฯ มีสิทธิคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลไปแสดงในที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทหรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้เข้าประกวดแต่อย่างใด
         3. สงวนสิทธิ์ห้ามมีเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
         4. สงวนสิทธิ์ห้ามมีเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร
         5. สงวนสิทธิ์ห้ามมีเนื้อหาอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น
         6. สงวนสิทธิ์ห้ามมีเนื้อหาอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
         7. สงวนสิทธิ์ห้ามมีเนื้อหากล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
         8. สงวนสิทธิ์ห้ามมีเนื้อหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
         9. สงวนสิทธิ์ห้ามมีเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
         10. หากตรวจพบการทุจริตในการประกวด บริษัทฯจะดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อผู้ทุจริต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยไม่มีการยกเว้นแต่อย่างใด
         11. สำหรับพนักงาน BEM พนักงาน รฟม. รวมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประกวด
         12. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศผล หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับรางวัล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
         13. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ทั้งนี้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
         14. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกติกาเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงาน โดยอัพโหลดไฟล์ลงใน Google Drive และส่งลิงค์ผลงานได้ที่ www.happyblueline.com
2. บริษัทฯ จะนับวันเวลาการส่งผลงานจากวันและเวลาอัพโหลดผลงานเรียบร้อย

ระยะเวลาการรับสมัครและ ปิดรับการส่งผลงาน

     1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 – 22 มีนาคม 2562
     2. ปิดรับผลงาน 22 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.

รางวัล แบ่งเป็นทั้งหมด 3 รางวัล

รางวัลที่ 1
Package Tour ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง และ ใบประกาศนียบัตร มูลค่ารวม100,000 บาท
รางวัลที่ 2
Computer Mac Book ขนาด 12 นิ้ว และ ใบประกาศนียบัตร มูลค่ารวม47,900 บาท
รางวัลที่ 3
I pad pro ขนาด 12.9 นิ้ว ความจุ 64 GB และ ใบประกาศนียบัตร มูลค่ารวม35,000 บาท