โครงการ “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน Happy Blue Line Again 2019” โดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “MRT Blue Line เติมความสุขในทุกๆ วัน”

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ และความสามารถด้านการวาดภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์
3. สนับสนุนให้เยาวชนใช้ความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

รายละเอียดการประกวด

การแข่งขันวาดภาพระบายสี แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา
3. ระดับอุดมศึกษา

1. กติกาการประกวด ระดับประถมศึกษา
         1. ผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
         2. ผู้เข้าประกวดต้องใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพที่ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งสิ้น ได้แก่ เฟรมวาดภาพ สี ตลอดจนอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น เช่น ดินสอ สีไม้ ลงในกระดาษวาดภาพขนาด (A3)
         3. ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่นำอุปกรณ์อื่น นอกเหนือจากที่คณะทำงานฯ จัดเตรียมไว้ให้เข้ามาใช้งาน โดยเด็ดขาด
         4. ภาพที่วาดในการประกวดต้องมีรูปรถไฟฟ้า MRTอยู่ในผลงาน
         5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่จัดทำและส่งในวันที่จัดกิจกรรมเท่านั้น
         6. ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น และดำเนินการวาดภาพในวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดเท่านั้น จำนวน 1 ชิ้นงานเท่านั้น
         7. ผู้เข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัคร ณ สถานที่จัดงานให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง
         8. ให้เขียนบรรยายเกี่ยวกับภาพวาดไว้ด้านหลังภาพ ไม่เกิน 4 บรรทัด

2. กติกาการประกวดระดับมัธยมศึกษา
         1. ผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
         2. ผู้เข้าประกวดสามารถใช้สีน้ำในการวาดภาพเท่านั้น
         3. กระดาษที่ใช้ในการวาดภาพต้องเป็นกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด (A3)แนวนอน เว้นขอบ 2 เซนติเมตรทุกด้าน
         4. ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด และเป็นภาพวาดที่ไม่มีรอยพับ รอยฉีกขาด รอยเทปกาว รอยลวดเย็บกระดาษ หรือรอยใดๆ
         5. ให้เขียนบรรยายเกี่ยวกับภาพวาดไว้ด้านหลังภาพ ไม่เกิน 4 บรรทัด
         6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่ โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
         7. การส่งผลงานต้องม้วนใส่กระบอก และจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ป.ณ.ตามที่กำหนด
         8. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับรางวัล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
         9. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกผลงานถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

3. กติกาการประกวด ระดับอุดมศึกษา
         1. ผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
         2. ผู้เข้าประกวดสามารถใช้สีน้ำในการวาดภาพเท่านั้น
         3. กระดาษที่ใช้ในการวาดภาพต้องเป็นกระดาษ 100 ปอนด์ขนาด (A3)แนวนอน เว้นขอบ 2 เซนติเมตรทุกด้าน
         4. ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด และเป็นภาพวาดที่ไม่มีรอยพับ รอยฉีกขาด รอยเทปกาว รอยลวดเย็บกระดาษ หรือรอยใดๆ
         5. ให้เขียนบรรยายเกี่ยวกับภาพวาดไว้ด้านหลังภาพ ไม่เกิน 4 บรรทัด
         6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่ โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
         7. การส่งผลงานต้องม้วนใส่กระบอก และจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ป.ณ.ตามที่กำหนด
         8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับรางวัล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
         9. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพถือเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เงื่อนไขการประกวด

         1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆในผลงานดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว และบริษัทฯ มีสิทธินำภาพที่ได้รับรางวัลไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทหรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้เข้าประกวดอีกแต่อย่างใด
         2. สงวนสิทธิ์ห้ามผลงานที่มีเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
         3. สงวนสิทธิ์ห้ามผลงานที่มีเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร สงวนสิทธิ์ห้ามผลงานที่มีเนื้อหาอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น
         4. สงวนสิทธิ์ห้ามผลงานที่มีเนื้อหาอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
         5. สงวนสิทธิ์ห้ามผลงานที่มีเนื้อหากล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
         6. สงวนสิทธิ์ห้ามผลงานที่มีเนื้อหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
         7. สงวนสิทธิ์ห้ามผลงานที่มีเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
         8. หากตรวจพบการทุจริตในการประกวด บริษัทฯจะดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อผู้ทุจริต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยไม่มีการยกเว้นแต่อย่างใด
         9. สำหรับพนักงาน BEM พนักงาน รฟม. รวมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประกวด
         10. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ทั้งนี้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
         11. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกติกาเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
         12. กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นข้อยุติ
         13. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกผลงานถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
         14. ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
         15. รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น
ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
         16. ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ระดับประถมศึกษา - ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ทำในวันที่จัดกิจกรรม โดยส่งผลงานในวันจัดกิจกรรมเท่านั้น
2. ระดับมัธยมศึกษา - การส่งผลงานต้องม้วนใส่กระบอก และจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ.35 ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า กทมฯ 10406
3. ระดับอุดมศึกษา -การส่งผลงานต้องม้วนใส่กระบอก และจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ.35 ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า กทมฯ 10406

ระยะเวลาการรับสมัครและ ปิดรับการส่งผลงาน

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 – 22 มีนาคม 2562
2. ปิดรับผลงาน 22 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.

รางวัลการประกวดแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ระดับ

ระดับประถมศึกษา
     รางวัลที่ 1
Package Tour ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง และ ใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 100,000 บาท
     รางวัลที่ 2
Computer Mac Book ขนาด 12 นิ้ว และ ใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 47,900 บาท
     รางวัลที่ 3
I pad pro ขนาด 12.9 นิ้ว ความจุ 64 GB และ ใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 35,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา
     รางวัลที่ 1
Package Tour ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง และ ใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 100,000 บาท
     รางวัลที่ 2
Computer Mac Book ขนาด 12 นิ้ว และ ใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 47,900 บาท
     รางวัลที่ 3
I pad pro ขนาด 12.9 นิ้ว ความจุ 64 GB และ ใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 35,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา
    รางวัลที่ 1
Package Tour ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง และ ใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 100,000 บาท
    รางวัลที่ 2
Computer Mac Book ขนาด 12 นิ้ว และ ใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 47,900 บาท
    รางวัลที่ 3
I pad pro ขนาด 12.9 นิ้ว ความจุ 64 GB และ ใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 35,000 บาท