โครงการ “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน Happy Blue Line Again 2019” โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “MRT Blue Line เติมความสุขในทุกๆ วัน”

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการทำหนังสั้นเพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำหนังสั้น
3. สนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปใช้ความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้แสดงออกอย่างเหมาะสม

กติกาการประกวด

         1. คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
         2. กติกาส่งผลงานในรูปแบบวิดีโอ Full HD ไฟล์ฟอร์แมต .mp4 พร้อมกับกับโปสเตอร์ภาพยนตร์ ไฟล์ JPEG sizeA3
         3. เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ หัวข้อ “MRT HAPPY BLUE LINE เติมความสุขในทุกๆวัน"
         4. สามารถสื่อความหมายความสัมพันธ์ของประชาชนกับรถไฟฟ้า ได้หลายรูปแบบ หลากอารมณ์ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์
         5. ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิคการถ่ายทำ
         6. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
         7. การผลิตหนังสั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
         8. เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
         9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการประกวด

         1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน บริษัทฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
         2. ผลงานที่ได้รับรางวัลตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆในผลงานดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯและบริษัทฯ มีสิทธิคัดเลือกผลงานที่ได้รางวัลไปแสดงในที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทหรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้เข้าประกวดอีกแต่อย่างใด
         3. สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
         4. สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร
         5. สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น
         6. สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
         7. สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหากล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
         8. สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
         9. สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
         10. หากตรวจพบการทุจริต บริษัทฯจะดำเนินการตามข้อกฎหมาย ไม่มีการยกเว้น
         11. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเข้าประกวด สำหรับพนักงาน BEM รฟม. และบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
         12. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศผล หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับรางวัล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
         13. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ทั้งนี้เป็นไปตามตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
         14. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกติกาเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
         15. กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นข้อยุติ
         16. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกผลงานถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
         17. ผลงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
         18. รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
         19. ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงาน โดยอัพโหลดไฟล์ลงใน Google Drive และส่งลิงค์ผลงานได้ที่ www.happyblueline.com
2. บริษัทฯ จะนับวันเวลาการส่งผลงานจากวันและเวลาอัพโหลดผลงานเรียบร้อย

ระยะเวลาการรับสมัครและ ปิดรับการส่งผลงาน

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15 มกราคม 2562 –22 มีนาคม 2562
2. ปิดรับผลงาน 22 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
หมายเหตุ* เปิดให้เข้าถ่ายทำ ณ สถานีที่ BEM กำหนด
รอบที่ 1 วันที่ 20-22 และ 25-26 กุมภาพันธ์ จำนวน 5 วัน
รอบที่ 2 วันที่ 10-13 มีนาคม จำนวน 4 วัน

รางวัล แบ่งเป็นทั้งหมด 3 รางวัล

รางวัลที่ 1 Package Tour ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง และ ใบประกาศนียบัตร มูลค่ารวม100,000 บาท
รางวัลที่ 2 Computer Mac Book ขนาด 12 นิ้ว และ ใบประกาศนียบัตร มูลค่ารวม47,900 บาท
รางวัลที่ 3 I pad pro ขนาด 12.9 นิ้ว ความจุ 64 GB และ ใบประกาศนียบัตร มูลค่ารวม35,000 บาท