ส่งผลงานเข้าประกวด

กรุณาอ่านกติกา เกณฑ์การตัดสินการประกวด และยอมรับเงือนไข ก่อนส่งผลงานเข้าประกวด

ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับกติกาการประกวด

กติกาการประกวดหนังสั้น

         1. คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
         2. กติกาส่งผลงานในรูปแบบวิดีโอ Full HD ไฟล์ฟอร์แมต .mp4 พร้อมกับกับโปสเตอร์ภาพยนตร์ ไฟล์ JPEG sizeA3
         3. เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ หัวข้อ “MRT HAPPY BLUE LINE เติมความสุขในทุกๆวัน"
         4. สามารถสื่อความหมายความสัมพันธ์ของประชาชนกับรถไฟฟ้า ได้หลายรูปแบบ หลากอารมณ์ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์
         5. ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิคการถ่ายทำ
         6. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
         7. การผลิตหนังสั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
         8. เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
         9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาการประกวดแต่งเพลง

         1. คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
         2. ผลงานเพลงมีความยาวไม่เกิน ๕ นาที
         3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งได้ท่านละไม่เกิน ๑ เพลงไม่จำกัดแนวเพลง
         4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้อื่นได้ แต่รางวัลจะถูกแจกจ่ายเป็นรายผลงาน
         5. ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งผลงานเพลงในรูปแบบของ File Format ที่สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น CDI, MP3, WAV เป็นต้น พร้อมแนบไฟล์เนื้อเพลง (โปรแกรม Word)โดยอัพโหลดไฟล์ลงใน Google Driveและส่งผลงานได้ที่ www.happyblueline.com
         6. สามารถสื่อความหมายความสัมพันธ์ของประชาชนกับรถไฟฟ้าMRT ในผลงาน ได้หลายรูปแบบ หลากอารมณ์ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์
         7. การผลิตผลงานเพลง ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
         8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดใดมาก่อน และไม่ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงแก้ไขเนื้อร้องและทำนองเพลงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น
         9. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกผลงานถือเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เลือกประเภทการเข้าประกวด

กรอกอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ลิงค์ผลงาน